0493-472223 06-22999136 info@autosinnema.nl

Privacy Policy Auto Sinnema

Auto Sinnema hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Auto Sinnema houdt zich in alles gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Auto Sinnema zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Auto Sinnema
Heuvel 15
5712 EH Someren
Telefoon: 0493-472223
Email: info@autosinnema.nl

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Auto Sinnema verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het aanbieden van een service en/of onderhoudsafspraak
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het verstrekken van een inruilwaarde voor een auto
 • Administratieve doeleinden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens, telefoon, e-mail
 • Autodata zoals merk, type, kenteken en aantal gereden kilometers
 • Betaalinformatie t.b.v. overeenkomsten, zoals IBAN-nr. en SEPA kenmerk


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen vertrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te verstekken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

 Auto Sinnema bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.


Beveiliging

 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Back-up van belangrijke informatie
 • Automatische updates van systeemsoftware en antivirusprogramma
 • Systemen zijn vergrendeld met gebruikersnaam en wachtwoord
 • Alle personen die namens Auto Sinnema van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.


Rechten over uw gegevens
 

U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Auto Sinnema
Heuvel 15
5712 EH Someren
Telefoon: 0493-472223
Email: info@autosinnema.nl

 

 

Chat openen
Goedendag! Kunnen wij u helpen? Stel uw vraag gerust via WhatsApp!